Handige Links


Wet inburgering in vraag en antwoord:

Gemeenten kunnen zich met vragen over de nieuwe Wet inburgering wenden tot een van de 35 regiocoördinatoren:

Training voor professionals om zich voor te bereiden op hun nieuwe rol onder de nieuwe Wet inburgering:

Het werkblad ‘Mijn route naar inburgering’ geeft houvast in de gesprekken tussen professional en inburgeraar. Kosteloos te bestellen via:

Vooruitlopend op de nieuwe wet de belangrijkste wijzigingen tov de oude wet op een rij.

Het Model Plan van aanpak dat laat zien wat gemeenten moeten doen om tijdig regie op inburgering te krijgen:

Handreiking voor gemeenten over leerroutes:

Het inrichten van regionale samenwerking kan gemeenten helpen bij de uitvoering van de verantwoordelijkheden en taken van de nieuwe wet

Notitie samenwerkingsafspraken tussen COA en gemeenten

Informatie en instrumenten rondom naleving van de nieuwe Wet inburgering

Praktijkvoorbeelden inburgering

Eindrapport Brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Handreiking Brede intake en PIP

Eindrapport Duale trajecten en kwetsbare groepen in duale trajecten

Handreiking Duale trajecten

Eindrapport Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Handreiking Aandacht voor vrouwen in inburgering

Colofon


image
image
image

Vormgeving – Optima Forma

Teksten – Coform, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, HVG Group, Divosa en de VNG

Foto's straatbeeld Den Haag – Henk Snaterse